WIELKA LOTERIA

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

"Wielka Loteria"

 1. Organizator i czas trwania loterii
  1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Wielka Loteria", (dalej: "Loteria") jest Brexter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000605588, NIP: 527-27-63-387, REGON: 363973997, (dalej: "Organizator").
  2. Loteria rozpoczyna się 2 listopada 2016 r. i trwa do 6 marca 2017 r. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii rozpoczyna się 2 listopada 2016 r. i trwa do 31 stycznia 2017 r.
  3. Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, (dalej: "Regulamin").
  5. Loteria, stanowi loterię audioteksową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471).
 2. Warunki uczestnictwa w loterii
  1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: "Uczestnik").
  2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora – Brexter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Teekanne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii w tym również członkowie ich rodzin.
  3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zasady przeprowadzenia Loterii
  1. W okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. każdy Uczestnik, który dokona zakupu produktu marki Teekanne (dalej: "Produkty Promocyjne), odbierze i zachowa z kasy fiskalnej sklepu, w którym dokonał zakupu paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu, może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 2 listopada 2016 r. i po dniu 31 stycznia 2017 r. nie uprawniają do udziału w Loterii. Lista Produktów Promocyjnych stanowi załącznik do Regulaminu.
  2. W celu wzięcia udziału w Loterii, Uczestnik powinien w terminie od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego (lista produktów biorących udział w loterii stanowi załącznik nr 1 do regulaminu), zachować paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego, a następnie w terminie od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. przystąpić do udziału w Loterii, poprzez: wysłanie do Organizatora Loterii wiadomości tekstowej SMS pod numer 71070 wpisując w treści SMSa numer paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego (SMS powinien mieć następujący format: "HERBATA.NumerParagonuFiskalnego") lub poprzez stronę internetową Loterii znajdująca się pod adresem www.smaknagrody.pl. (dalej: "Zgłoszenie").
  3. Koszt wysłania SMS stanowiącego Zgłoszenie SMS wynosi 1,23 zł. W celu wysłania Zgłoszenia SMS konieczne jest wyłączenie blokady wysyłania SMSów Premium. W odpowiedzi na prawidłowe Zgłoszenie SMS, nadesłane przez Uczestnika, Organizator wysyła do Uczestnika bezpłatny SMS zwrotny o treści: Dziękujemy za zgłoszenie. Powodzenia! Regulamin loterii TEEKANNE dostępny na stronie www.smaknagrody.pl lub www.brexter.pl. Musisz mieć powyżej 18 lat.
  4. W celu dokonania Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Uczestnik powinien wypełnić wszystkie pola formularza znajdującego się na stronie internetowej www.smaknagrody.pl podając swój numer telefonu, numer paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii, jak również zaakceptować Regulamin.
  5. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia przez stronę internetową na ekranie pojawia się informacja o dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia przez Uczestnika.
  6. Na podstawie jednego paragonu fiskalnego Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia poprzez wysłanie SMSa albo poprzez stronę internetową niezależnie od liczby zakupionych Produktów Promocyjnych których nabycie potwierdza paragon.
  7. Organizator przeprowadza losowania tygodniowe, miesięczne i finałowe w celu wyłonienia zwycięzców Loterii.
  8. Organizator
   1. w dniu 9 listopada 2016 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do 8 listopada 2016 r.;
   2. w dniu 16 listopada 2016 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 9 listopada 2016 r. do 15 listopada 2016 r.;
   3. w dniu 23 listopada 2016 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 16 listopada 2016 r. do 22 listopada 2016 r.;
   4. w dniu 30 listopada 2016 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 23 listopada 2016 r. do 29 listopada 2016 r.;
   5. w dniu 7 grudnia 2016 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 30 listopada 2016 r. do 6 grudnia 2016 r.;
   6. w dniu 14 grudnia 2016 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 7 grudnia 2016 r. do 13 grudnia 2016 r.;
   7. w dniu 21 grudnia 2016 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 14 grudnia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.;
   8. w dniu 28 grudnia 2016 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 21 grudnia 2016 r. do 27 grudnia 2016 r.;
   9. w dniu 4 stycznia 2017 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 28 grudnia 2016 r. do 3 stycznia 2017 r.;
   10. w dniu 11 stycznia 2017 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 4 stycznia 2017 r. do 10 stycznia 2017 r.;
   11. w dniu 18 stycznia 2017 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 11 stycznia 2017 r. do 17 stycznia 2017 r.;
   12. w dniu 25 stycznia 2017 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 18 stycznia 2017 r. do 24 stycznia 2017 r.;
   13. w dniu 1 lutego 2017 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 25 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.;
   w swojej siedzibie przeprowadza losowania zwycięzców nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. (dalej: "Losowanie Tygodniowe"). W trakcie każdego Losowania Tygodniowego losowanych jest 100 nagród.
  9. Organizator
   1. w dniu 1 grudnia 2016 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do 30 listopada 2016 r.;
   2. w dniu 2 stycznia 2017 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
   3. w dniu 1 lutego 2017 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.; w swojej siedzibie przeprowadza losowania zwycięzców nagród, o których mowa w pkt 4.1.2. (dalej: "Losowanie Miesięczne"). W trakcie każdego Losowania Miesięcznego losowanych jest 7 nagród. Uczestnik, którego Zgłoszenie jest wylosowane podczas Losowania Miesięcznego zostaje zwycięzcą nagrody, o której mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu, pod warunkiem że Uczestnik ten odbierze połączenie telefoniczne inicjowane przez Organizatora w dniu losowania wykonane na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu oraz spełni pozostałe wymogi przewidziane w Regulaminie. Organizator podejmuje nie mniej niż trzy próby połączenia następujące bezpośrednio po sobie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, trwające 5 sygnałów telefonicznych lub do odrzucenia lub rozłączenia połączenia lub do momentu włączenia się poczty głosowej. Podczas rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Organizatora Uczestnik jest proszony o:

    a) potwierdzenie swojej tożsamości oraz potwierdzenie, iż ukończył on/ona 18 lat;

    b) potwierdzenie, iż dokonał zakupu Produktu Promocyjnego;

    c) potwierdzenie, iż posiada paragon fiskalny, potwierdzający dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego, w oparciu o który Uczestnik dokonał zgłoszenia do Loterii;

    d) oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt 2.2 Regulaminu;

    Ponadto Uczestnik w rozmowie telefonicznej jest informowany o konieczności spełnienia warunków wydania nagrody, o których mowa w pkt. 5.4. poniżej. Rozmowę telefoniczną ze zwycięzcą prowadzi osoba wyznaczona przez Organizatora.
  10. Organizator w dniu 1 lutego 2017 r., spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. w swojej siedzibie przeprowadza losowanie zwycięzcy nagrody, o której mowa w pkt 4.1.3. (dalej: "Losowanie Finałowe"). W trakcie Losowania Finałowego losowana jest jedna nagroda. Uczestnik, którego Zgłoszenie jest wylosowane podczas Losowania Finałowego zostaje zwycięzcą nagrody, o której mowa w pkt 4.1.3. Regulaminu, pod warunkiem że Uczestnik ten odbierze połączenie telefoniczne, inicjowane przez Organizatora w dniu losowania wykonane na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu oraz spełni pozostałe wymogi przewidziane w Regulaminie. Organizator podejmuje nie mniej niż trzy próby połączenia następujące bezpośrednio po sobie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, trwające 5 sygnałów telefonicznych lub do odrzucenia lub rozłączenia połączenia lub do momentu włączenia się poczty głosowej. Podczas rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Organizatora Uczestnik jest proszony o:

   a) potwierdzenie swojej tożsamości oraz potwierdzenie, iż ukończył on/ona 18 lat;

   b) potwierdzenie, iż dokonał zakupu Produktu Promocyjnego;

   c) potwierdzenie, iż posiada paragon fiskalny, potwierdzający dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego, w oparciu o który Uczestnik dokonał zgłoszenia do Loterii;

   d) oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt 2.2 Regulaminu;

   Ponadto Uczestnik w rozmowie telefonicznej jest informowany o konieczności spełnienia warunków wydania nagrody, o których mowa w pkt. 5.4. poniżej. Rozmowę telefoniczną ze zwycięzcą prowadzi osoba wyznaczona przez Organizatora.
  11. Losowanie Tygodniowe, Losowanie Miesięczne i Losowanie Finałowe są przeprowadzane w ten sposób, że do każdego Zgłoszenia przyporządkowana jest unikalna kolejna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności Zgłoszenia. Podczas każdego losowania jest losowana ręcznie, przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, liczba naturalna i na tej podstawie ustalane jest zwycięskie Zgłoszenie i Uczestnik do którego to Zgłoszenie należy. Liczba naturalna losowana jest poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z cyframi odpowiada ilości cyfr z których składa się najwyższa możliwa do wylosowania liczba w danym losowaniu – najwyższy numer Zgłoszenia. Następnie z pojemników ustawionych w rzędzie, począwszy od skrajnie lewego pojemnika z każdego pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul powstaje liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach.
  12. W Loterii uwzględniane są Zgłoszenia dokonane za pomocą wiadomości SMS, wysłanej z telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji. W Loterii nie biorą udziału SMSy wysyłane z wykorzystaniem bramek internetowych lub innych podobnych rozwiązań technicznych.
  13. Jeden Uczestnik, może tylko jeden raz zostać zwycięzcą danego losowania, niezależnie od liczby dokonanych Zgłoszeń w Loterii. Zgłoszenia wylosowane w Losowaniu Tygodniowym biorą udział w Losowaniu Miesięcznym i Finałowym.
  14. Uczestnik, w celu otrzymania nagrody w Loterii, zobowiązany jest do zachowania oryginału paragonu fiskalnego z kasy, dokumentującego nabycie co najmniej jednego Promocyjnego Produktu.
 4. Nagrody Loterii
  1. Nagrodami w Loterii są:
   1. 1.300 kubków o wartości 17,00 zł każdy;
   2. 21 vouchery uprawniające do weekendowego pobytu w górach na Słowacji wraz ze skipassem i jednym wejście do Tatralandii dla dwóch osób o łącznej wartości 542,76 zł.
   3. 1 voucher uprawniający do siedmiodniowego wyjazdu do Sri Lanki w lutym 2017 r. dla dwóch osób pełnoletnich o wartości 12.680,00 zł wraz z nagrodą pieniężną o wartości 1.409,00 zł o łącznej wartości 14.089,00 zł.
  2. Pula nagród w Loterii wynosi 47.586,96 zł brutto.
 5. Odbiór nagrody
  1. Zwycięzcy nagród wylosowanych w trakcie Losowania Tygodniowego są informowani o wygranej za pośrednictwem bezpłatnego SMSa wysłanego w dniu losowania na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu o treści: Gratulujemy wygranej w Wielkiej Loterii TEEKANNE! Wejdź na www.smaknagrody.pl po więcej szczegółów.
  2. Zwycięzcy nagród wylosowanych w trakcie Losowania Miesięcznego i Finałowego są informowani w dniu losowania o wygranej telefonicznie.
  3. Ponadto, każdy Uczestnik, może sprawdzić czy dokonane przez niego Zgłoszenie zostało wylosowane poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej www.smaknagrody.pl.
  4. W celu odbioru nagrody zwycięzca zobowiązany jest przesłać do Organizatora następujące dane i dokumenty:
   1. imię, nazwisko oraz adres dla doręczeń zwycięzcy w Polsce wraz z numerem telefonu zwycięzcy zgodnym z numerem, wskazanym w Zgłoszeniu udziału w Loterii, wylosowanym jako zwycięskie;
   2. oryginał paragonu lub oryginały wszystkich paragonów fiskalnych w przypadku więcej niż jednego Zgłoszenia dokonanego przez jednego Uczestnika, potwierdzające dokonanie zakupu lub zakupów Produktu Promocyjnego w oparciu, o które Uczestnik dokonał wszystkich Zgłoszeń
   3. podpisane przez zwycięzcę oświadczenie, iż zwycięzca jest osobą uprawnioną do udziału w Loterii, w myśl pkt 2.1. i 2.2. powyżej oraz że zwycięzca zapoznał się z regulaminem Loterii i akceptuje jego warunki, a także oświadczenie, że zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów Loterii. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.smaknagrody.pl.
  5. Zwycięzca powinien przesłać dane, o których mowa w pkt 5.4. powyżej w terminie 7 dni od wysłania do zwycięzcy SMS z informacją o wygranej lub rozmowy telefonicznej. W przypadku gdy, zwycięzcy nagród nie przyślą w terminie powyższych danych lub przesyłka dotrze do Organizatora po dniu 13 lutego 2017 r. nagroda przepada. Za datę przesłania danych przez zwycięzcę uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce skierowanej do Organizatora.
  6. Nagrody są wysyłane do zwycięzców imienną przesyłką na adres podany przez zwycięzcę w terminie do dnia 14 lutego 2017 r.
  7. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361), co oznacza, że przed wydaniem nagrody w przypadku nagrody, o której mowa w pkt 4.1.3. nagroda pieniężna jest potrącona przez Organizatora i przeznaczona na zapłatę podatku.
  8. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.
  9. Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 14 lutego 2017 r. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora.
 6. Komisja
  1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.
  2. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
  3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
  4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 20 lutego 2017 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 24 lutego 2017 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
  3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

   Brexter Sp. z o.o.

   ul. Astronomów 12

   01 – 450 Warszawa

   z dopiskiem reklamacja loterii – "Teekanne"

  4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii audioteksowej.
  5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 6 marca 2017 r.
  6. Roszczenia związane z udziałem w loterii audioteksowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.brexter.pl, na stronie internetowej Loterii pod adresem: www.smaknagrody.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Astronomów 12; 01 – 450 Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.
  2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
  4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.
  5. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

LISTA PRODUKTÓW BIORĄCA UDZIAŁ W LOTERII

Produkty TEEKANNE:

Gold 20, Gold 100, English Breakfast 100, Assam 100, Nero 20, Nero 100, Ceylon 100, Earl Grey 20 Earl Grey 50, Earl Grey 100, Earl Grey Lemon 20, Earl Grey Lemon 100, BT Black Currant 20, BT Forest Fruit 20, Irish Cream 20, Black Lemon 20, Royal Rum 20, Green Tea Ginger-Lemon 20, Green Tea Orange 20, Green Tea Cranberry-Raspberry 20, Green Tea Echinacea 20, Green Tea 20, Green Tea 40, Green Tea 50, Green Tea Lemon 20, Green Tea Lemon 40, Green Tea Lemon 50, Green Tea Peach 20, Green Tea Opuncia 20, Green Tea Opuncia 40, Green Tea Opuncia 50, Green Tea Jasmine 20, Green Tea Lychee 20, White Tea 20, White Tea Citrus 20, White Tea Red Berries 20, Sencha Royal 20, Zen-Chai 20, Pu-Erh Tea with Lemon 20, Rooibos Vanilla 20, Rooibos Orange 20, Peppermint 20, Peppermint with Lemon 20, Mint&Honey 20, Melisa Lemon 20, Camomile Tea 20, 8 Herbs Tea 20, Rosehip Tea 20, Fit & Slim 20, Purify & Slim 20, Detox & Slim 20, Broncho Tea 20, WOF Wild Berry 20, WOF Cherry Berry 20, WOF Limited edition "LOVE" 20, WOF Superfruits 20, WOF Orange&Ginger 20, WOF Garden Selection 20, WOF Magic Apple 20WOF Ginger&Lemon 20, WOF Cranberry-Raspberry 20, WOF Citrus Fruits 20, WOF Sweet Pear 20, WOF Granny's Finest 20, WOF Sweet Cherry 20, WOF Strawberry Sunrise 20, WOF Multivitamin 20, WOF Black Currant 20, WOF Magic Moments 20, WOF Fresh Orange 20, WOF Fruit Kiss 20, WOF Fruit Love 20, WOF Winter Time 20, WOF Forest Fruits 20, WOF Raspberry 20, Magic Winter Collection 6x5 kop , Fruit Tea Collection 6x5 kop, Fit&Slim Collection 3x10 kop, Premium Selection 12x15 kop